Search
Close this search box.

Privaatsustingimused

1.  Esitades Rave Mööbli e-poes tellimuse, annab isik („Andmesubjekt“) nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks järgmistel tingimustel.

2.  Isikuandmete vastutav töötleja on Rave Mööbel OÜ, registrikood 10453530, aadress Kangru tee 6, Vaela küla, 74513 Kiili vald, Harjumaa, e-post info@ravemoobel.ee („Töötleja“).

3.  Töötleja võib volitada Andmesubjekti isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi („Volitatud töötleja“) tingimusel, et sellise Volitatud töötlejaga on Töötleja sõlminud lepingu, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsena hoidma ning tagama isikuandmete kaitse seadusest tulenevate Volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmine. Ajakohase nimekirja kõigi Volitatud töötlejate nimede, aadresside ja muude kontaktandmetega teeb Töötleja Andmesubjektile kättesaadavaks Andmesubjekti taotluse alusel. 

4.  Käesoleva nõusoleku andmise hetkel on andmete vastuvõtjaks volitatud töötleja Rave Mööbel OÜ, kes esitab andmed järgnevatele Volitatud töötlejatele:.

4.1 Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse volitatud töötleja ESTO AS-le.

4.2 Järelmaksu teostamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse ESTO AS-le, TF Bank AB-le ja Holm Bank AS-le.

4.3 Transporditeenuse ja reklamatsioonide täitmise teostamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse Adduco OÜ-le ja Trikimees OÜ-le.

5.  Töötleja võib töödelda (muuhulgas koguda, salvestada, edastada) järgmisi Andmesubjekti isikuandmeid:

5.1  nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

5.2  kauba kohaletoimetamise aadress;

5.3  pangakonto number;

5.4  kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

5.5  Andmesubjekti ja Töötleja vahel sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed;

6.  Käesolev isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt.

7.  Töötleja töötleb Andmesubjekti isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

7.1  isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks;

7.2  ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks;

7.3  pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks;

7.4  isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi);

7.5  veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuste osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks;

8.  E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse osteturunduse saatmiseks, kui klient on andnud selleks vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturundusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega. 

9.  Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel tallinn@ravemoobel.ee

10.  Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

10.1  Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud;

10.2  Töötleja äripartnerid;

10.3  Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad;

11.  Isikuandmeid edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Nimi telefoninumber ning e-posti ja kauba kohaletoimetamise aadress edastatakse transporditeenuse pakkujale. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks. Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi käesolevas nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest.

12.  Isikuandmeid hoitakse Rave Mööbel OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavalt ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

13. Raamatupidamise seaduse § 12 tulenevalt on Rave Mööbel OÜ-l kohustus hoiustada kõiki raamatupidamisdokumente, mis sisaldavad ka isikuandmeid (sh tellimuse kinnitused, arved ja tšekid) taasesitatavas vormis seitse aastat, alates selle majandusaasta lõpust, mil algdokument raamatupidamises kajastati.

14.  Juurdepääs isikuandmetele on Rave Mööbel OÜ töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

15.  Rave Mööbel OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu avalikustamise eest, milleks on:

15.1 andmevahetus toimub krüpteeritud ühenduse kaudu (TSL);

15.2 e-poe serverite kaitseks on rakendatud tulemüüri ja asjakohast viirusetõrjet.

16.  Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Muu hulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele tarbijaharjumuste uurimise või otseturustuse korraldamise eesmärgil. Samuti on Andmesubjektil õigus nõuda õigusvastase isikuandmete töötlemisega tekitatud kahju hüvitamist.

17.  Lisaks eelmises punktis nimetatud õigustele on Andmesubjektil õigus kõikides enda isikuandmeid puudutavates küsimustes pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee.

18.  Tagamaks isikuandmete töötlemisel kõrget turvalisust, peab Andmesubjekt esitama Töötlejale kõik enda isikuandmeid puudutavad taotlused kirjalikult, allkirjastades need Töötleja asukohas või esinduses Töötleja esindaja juuresolekul. Isikusamasuse tuvastamiseks peab Andmesubjekt esitama seejuures Töötleja esindajale isikut tõendava dokumendi. Kui taotluse täitmiseks peab Töötleja esitama Andmesubjektile andmeid, lepivad Andmesubjekt ja Töötleja esindaja andmete esitamise viisis ning tähtajas kokku isikusamasuse tuvastamise käigus kohtudes, võttes mõistlikult arvesse üksteise huve efektiivse ja kiire protseduuri tagamiseks. Töötleja sooritab üldjuhul vajalikud toimingud kuu aja jooksul, kui Andmesubjekt ja Töötleja eraldi tähtajas kokku ei lepi. 

19.  Isikuandmete kõrge turvalisuse tagamiseks e-posti või telefoni teel esitatud Andmesubjekti või volitatud isikute kohta käivaid isikuandmete päringuid ei rahuldata.

20. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlusete lahendamine toimub klienditoe vahendusel epood@ravemoobel.ee. Järelvalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Liitu meie uudiskirjaga

Kõik uudiskirjaga liitujad saavad ka ühekordse -10% sooduskoodi.

"*" indicates required fields